What is a CUA course

Widget for Bitcoin.de: price, value & profit

Show the current Bitcoin.de rate in a widget!

In addition, you can display the following content in the widget:

- The number of your Bitcoin (just enter the number of your Bitcoin in the app)
- The current value of your Bitcoin in euros
- The profit that you would realize by selling your Bitcoin at the current rate (just enter the euro amount you spent on your Bitcoin in the app)
- The return you would get from selling your Bitcoin.
- The break-even point, which shows you the price at which it would be worthwhile to sell your Bitcoin.

There are 2 different themes available for the widget. The widget can be adjusted in the settings of the app.

The widget automatically updates the Bitcoin.de rate at regular intervals! How often the course is updated can be set in the app settings.

Hiển thị khóa học Bitcoin.de hiện tại trong một tiện ích!

Bạn cũng có thể hiển thị nội dung sau trong tiện ích:

- Số lượng Bitcoin của bạn (chỉ cần nhập số Bitcoin của bạn trong ứng dụng)
- Giá trị hiện tại của Bitcoin của bạn bằng euro
- Lợi nhuận mà bạn sẽ nhận ra bằng cách bán Bitcoin của mình theo tỷ giá hối đoái hiện tại (chỉ cần nhập số Euro bạn đã chi cho Bitcoin của mình trong ứng dụng)
- Tiền lãi bạn sẽ nhận được từ việc bán Bitcoin của mình.
- Điểm hòa vốn, cho bạn thấy mức giá nào sẽ đáng để bán Bitcoin của bạn.

Có 2 chủ đề khác nhau có sẵn cho các widget. Các widget có thể được điều chỉnh trong cài đặt của ứng dụng.

Tiện ích tự động cập nhật khóa học Bitcoin.de theo định kỳ! Tần suất cập nhật khóa học có thể được đặt trong cài đặt của ứng dụng.